කොරෝනා හේතුවෙන් ඇපල් අයිෆෝන් 12 සහ අයිෆෝන් 9 දියත් කිරීම මාස 2 ක් කල් යයි

තාක්ෂණික දැවැන්තයා වන ඇපල් සමාගමේ ඉදිරියට එන අයිෆෝන් ද කොරෝනා තර්ජනේට ලක්වේ කිව්වොත්. ඇත්ත වශයෙන්ම, කොරෝනා…

ඇපල් වොච් නිසා තරුණ ජීවිතයක් බේරෙයි

අප සෑම විටමඇපල් එහි නිෂ්පාදන පිළිබඳ සාකච්ඡාවේ සිටී. ඒ අතරම, ඇපල් සමාගමේ නිෂ්පාදනය හේතුවෙන් නැවත වරක්…